شیوه نامه شیوه نامه

 

فصلنامه حقوق اداری

(علمی -  پژوهشی)

شیوه‌نامه‌ی نگارش مقاله

 

·  مقاله بايد به روش معتبر علمی تدوين شده باشد به گونه‌ای که دارای ترتيب منطقی و اجزای زير باشد:

-    عنوان دقيق و واضح، اسامی و مشخصات صاحبان مقاله (پژوهشگران)، چکیده، کلید واژه‌ها، مقدمه، متن منطقی و منسجم، ارجاعات و استنادات، نتیجه‌گیری، منابع و مآخذ. 

-    روش پژوهش شامل موضوع، اهداف، فرضیه‌ها يا سوالات پژوهشی و پيشينه پژوهش به صورت مختصر و روشن.

· چکیده حداقل دارای 250-150 واژه و در‌بردارنده موضوع و مهمترین نتایج و فهرستی از کلید واژه‌ها (حداکثر 5 واژه)،       به‌طور جداگانه ضمیمه مقاله شود و در پاورقی رتبه دانشگاهی، دانشگاه محل خدمت و پست الکترونیکی ارائه شود.

· ارسال ترجمه انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلید واژه‌ها همراه مقاله ضرورت دارد.

· مقاله در قطع A4 با حاشیه‌های نرمال 54/2 از هر طرف و فاصله بين سطرها 2/1 حروفچینی شود.

· تقسیم مباحث و مطالب با استفاده از شماره اصلی و فرعی (حد اکثر تا 3 شماره، مانند: 2-2-3.) صورت پذیرد و شماره اصلی در سمت چپ و شماره‌های فرعی در سمت راست قرار گيرند و از به‌کارگیری عناوینی همچون بخش، فصل و گفتار خودداری شود.

· برای ارزیابی مقاله، فایل آن به پست الکترونیکی فصلنامه به نشانی qjal@smtc.ac.ir ارسال گردد.

· حجم مقاله باید بین  6000 تا 8000 کلمه باشد.

· مقاله نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ و یا همزمان به سایر مجلات فرستاده شده باشد.

· فصلنامه در اصلاح و ويرايش مقالات پذيرفته شده آزاد است.

· در مقابل اطلاعات، آمار و هرگونه ادعایی، منبع به صورت درون متنی آورده شود. این بند شامل جداول و نمودارها نیز می‌شود؛ (مانند نمونه‌های زير):

-         ارجاعات به روش درون‌متنی و بر اساس شیوه APA باشد.

-         منابع فارسی (نام خانوادگی مؤلف، سال نشر:صفحه)؛ مثال: طباطبائی موتمنی، 50:1385)

-         منابع لاتین: Wade, 1997:212

-         در صورت تکرار پی در پی و بدون فاصله منابع، به ذکر کلمه همان با شماره صفحه و در لاتین نیز از عبارت Ibid با ذکر صفحه استفاده شود.

-         چنانچه از نویسنده‌ای در یک سال بیش از یک اثر منتشر شود آن آثار، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.

· ذکر معادل غیر فارسی واژه‌های تخصصی، اسامی افراد یا مکان ها در پاورقی ضروری است.

· در پایان مقاله ارسالی، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین (کتابنامه) به صورت زیر ارائه شود (ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین):

-         کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ). نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، جلد. مثال: انصاری، ولی الله (1377).کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران: حقوقدان.

-         مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه. مثال: آقایی طوق، مسلم (1392). «ساده سازی اداری و راهکارهای آن» فصلنامه حقوق اداری، ش 1.

-         مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایره المعارف‌ها: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ). «عنوان مقاله»، نام کتاب، نام ویراستار، محل انتشار، نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد. مثال: محمودی جانکی، فیروز(1383). «حمایت کیفری از اخلاق» مجموعه مقالات علوم جنائی، تهران: سمت.

· در مواردی که نویسندگان بیش از سه نفر باشند، در ارجاع درون متنی پس از ذکر نام خانوادگی نویسنده اول در فارسی از واژه «و همکاران» و در لاتین از عبارت «et.al» استفاده شود.