آشنايي با نظام هدفمند کردن يارانه‌ها
 مولف: دفتر برنامه‌ريزي و توسعه آموزش
مترجم:-
ناشر: مرکز آموزش مديريت دولتي
سال نشر: ۱۳۹۰
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریـال
معرفی کتاب
يارانه‌ها، يکی از ابزارها و سياست‌های بسيار مهم دولت‌ها به شمار می‌آيند که برای حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان برقرار و اعمال می‌شود؛ با توجه به اينکه پرداخت يارانه‌ها هزينه سنگينی بر اقتصاد کشورها وارد می‌کند؛ از اين رو دولت‌ها برای اعمال تخصيص عادلانه و بهينه منابع کشورها، ناگزير به اجرای برنامه‌های هدفمندسازی يارانه‌ها و در پی آن، اصلاح سيستم‌های اقتصادی و اجتماعی هستند. در ايران نیز نظام هدفمند کردن یارانه‌ها يکی از مهم‌ترين محورهای طرح تحول اقتصادی است تا تضمين‌کنندۀ رشد اقتصادی پايدار برای همه نسل‌های کشور در حال و آينده باشد. اين کتاب در چهار فصل تنظيم شده است که خواننده با مفاهيم، پيشينه و هدف‌های يارانه‌ها آشنا شود؛ سپس به هدفمندسازی يارانه‌ها و اجرای طرح پی ببرد.
 

 

آشنایی با نظام و آیین نامه دورکاری
 
مولف: دفتر برنامه ريزي و توسعه آموزش
مترجم: -
ناشر: مرکز آموزش مديريت دولتي
سال نشر: ۱۳۹۱
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریـال
معرفی کتاب
تأثير گسترش روزافزون فناوری اطلاعات (IT) بر زندگی روزمره سبب شده است که اين پديده بر امور اداری نيز مؤثر باشد؛ به طوری که به عنوان روشی سودمند در کانون توجه صاحب نظران، مديران و سازمان‌ها قرار گرفته است. يکی از اين امور، دورکاری است. از آنجا که دورکاری در بهبود عملکرد سازمان‌ها، مديريت شهری و حفظ سلامت محیط زيست برای شهروندان، همچنين جلوگيری از آلودگی هوا و برطرف کردن مشکلات سازمانی و عمومی مورد توجه مديران و دولتمردان قرار گرفته است؛ بر همين اساس، آيين‌نامه دورکاری به تصويب رسيد که بر اساس آن، کليه دستگاه‌های اجرايي در بخش دولتی موظف شدند بخشی از فعاليت‌ مربوط به مشاغل عمومی و اختصاصی خود را به روش دورکاری انجام دهند.

 

  

برنامه ريزي در دستگاه هاي دولتي
 
مولف: دکتر سید محمد زاهدی
مترجم: -
ناشر: مرکز آموزش مديريت دولتي
سال نشر: 1385 
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریـال
 
معرفی کتاب
یکی از ابزارهایی که مدیریت هر سازمانی برای دستیابی به اهداف خود بدان نیاز دارد؛ برنامه ریزی است که موجب می شود برنامه های توسعه ملی نیز به درستی اجرا شود. تواناسازی مدیران از طریق ارائه منابع و متون آموزشی کاربردی و مهارتی است. مطالب این کتاب در سه بخش و هشت فصل تنظیم شده است. بخش اول شامل مبانی، بخش دوم، برنامه ریزی استراتژيک و بخش سوم، برنامه ریزی عملیاتی است. برخی از فصول این اثرعبارتند از: تقسیم بندی و انواع برنامه ها، برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی عملیاتی، هدف و پیش بینی در برنامه ریزی عملیاتی و آشنایی با فنون برنامه ریزی.
در پایان هر فصل، پرسش هایی برای درک بهتر و مرور مطالب آموخته شده طرح و علاوه بر آن، پرسش های کاربردی نیز به منظور استفاده از مباحث در محیط کاری ارائه شده است؛ همچنین در پایان هر بخش، 15 پرسش چهارگزینه ای دربارۀ مطالب آن بخش درج شده که به همراه پاسخنامه در پایان کتاب است.

 

آشنايي با ده برنامه‌ي تحول اداري و شاخص‌هاي مرتبط با آن
 
مولف: دفتر برنامه‌ريزي و توسعۀ آموزش
مترجم:- 
ناشر: مرکز آموزش مديريت دولتي
سال نشر: 1391
     قیمت:  ۸۵,۰۰۰ریـال
معرفی کتاب
تحول در نظام اداری و مديريت دولتی، ضرورتی انکارناپذير و حياتی است. ده برنامۀ تحول در نظام اداری که از متن سياست‌های کلی نظام اداری (ابلاغی مقام معظم رهبری)، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ايران، قانون برنامۀ پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و درچارچوب سياست‌های کلی دولت خدمتگزار سرچشمه گرفته است؛ بر آن است تا با توانمندسازی دستگاه‌های اجرايي کشور و تربيت مديران و کارشناسان کارامد و تحول‌آفرين، گامی در جهت توسعه و پيشرفت نظام اداری کشور بردارد. درسنامۀ حاضر به عنوان چکيده‌ای از مجموعه منابع آموزشی دورۀ «آشنايي با ده برنامۀ تحول اداری و شاخص‌های مرتبط با آن است که بر اساس سرفصل‌های دوره و برای بهره‌گيری فراگيران تدوين شده است.
 

 

        کليات تحول در نظام اداري
 
عنوان کتاب: کليات تحول در نظام اداري
مولف: دکتر سيد احمد طباطبايي
مترجم:-
ناشر: مرکز آموزش مديريت دولتي
سال نشر: 1388
قیمت: 32000 ریال
معرفی کتاب
مدیریت ابزار اصلی هدایت حرکت جامعه از وضع موجود به سوی مطلوب است؛ از این رو اقدامات سازمان یافته ای برای تامین این روند ضروری است. یکی از اقداماتی که می تواند این روند حرکت را تسهیل و موفقیت اجرای برنامه های توسعه ملی را تضمین کند؛ تواناسازی مدیران از طریق ارائه منابع و متون آموزشی کاربردی و مهارتی است. مجموعه ای که می خوانید؛ از مجموعه پودمان های بدو انتصاب بهبود مدیریت ویژۀ مدیران پایه و میانی است که براساس بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم شده است.این درسنامه در چهار بخش تدوین شده است که برخی از آنها عبارتند از: ضرورت تغییر نقش دولت در فرایند توسعه، وظایف امور مدیریت و منابع انسانی و چالش های پیش روی و...
 

 

مباني و اصول اصلاح الگوي مصرف در دستگاه‌هاي اجرايي
 
مولف: دکتر مرتضي عزتي
مترجم: -
ناشر: مرکز آموزش مديريت دولتي
سال نشر: ۱۳۹۰
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریـال
معرفی کتاب
 
لازمۀ پيشرفت اقتصادی، توجه به مقولۀ فرهنگ مصرف و تدوين راهکارهايي برای سامان‌بخشی به آن در فضای فرهنگ ايرانی- اسلامی با توجه به ظرفيت‌ها و محدوديت‌های بومی و ملی است. کتاب تأليفی حاضر دربارۀ «مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف» در قالب سرفصل‌های مصوب است که برای دورۀ آموزشی کارکنان دولت طراحی شده است و ضمن اينکه همه فصل‌های لازم را دربرمی‌گيرد، به جنبۀ کاربردی و قابليت استفادۀ کارکنان دستگاه‌های اجرايي از اين متن توجه لازم شده است؛ به گونه‌ای که در آغاز هر فصل، اهداف کلی و رفتاری مشخص شده، محتوای کلی بيان شده و در پايان آن، جمع‌بندی مباحث ارائه شده است. فصل اول، تعريف‌ها، مفهوم‌ها و مبانی اصلاح الگوی مصرف را مطرح می‌کند؛ فصل دوم، ضرورت و پيامدهای اصلاح الگوی مصرف در دستگاه‌های اجرايي را تبيين می‌کند؛ فصل سوم، مقايسه الگوهای مصرف ايران و جهان يا الگوی مطلوب را نشان می‌دهد؛ فصل پنجم، برنامه‌های دستگاه‌های اجرايي برای مديريت منابع را در راستای اصلاح الگوی مصرف همراه با پيشنهادهایی در اين زمينه مطرح می‌کند.