کلیات کلیات

 - صاحب امتیاز: مرکز آموزش مدیریت دولتی
- مدیر مسئول: دکتر اسماعیل ملک اخلاق
- سردبیر: دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی 
- دبیر تحریریه: سید یوسف رضوی
- مدیراجرائی: ریحانه قوسی
- زبان مجله: فارسي 
- نوبت نشر: هر فصل يكبار «فصلنامه»
- گستره - توزيع: سراسري
- محل چاپ: تهران
- روش نشريه: علمی - پژوهشی
- زمينه: علوم انساني (شامل موضوعات مرتبط با حقوق اداری با تاکید بر نظام اجرائی کشور) 
- نوع نشريه: مجله‌اي (مجلد)
- قطع: وزیری